Visie

VISIE

De Schutse is een gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Het is een plaats waar iedereen welkom is en waar iedereen een schuilplaats kan vinden. Onder leiding van de Heilige Geest willen wij met elkaar gehoor geven aan Gods roeping. Zo willen we een zorgzame en liefdevolle gemeenschap zijn volgens de richtlijnen die de Bijbel ons aanreikt.

GELOOFSBELIJDENIS

⦁ Wij geloven dat de Bijbel in zijn geheel het door de Heilige Geest geïnspireerde werk van God is, dat het hoogste gezag heeft voor ons leven.
⦁ Wij geloven dat de enige en levende God zich openbaart als: Vader, Zoon en Heilige Geest.
⦁ Wij geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
⦁ Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest en de openbaring van genadegaven en bedieningen aan alle gelovigen.
⦁ Wij geloven in de instelling door Jezus van de doop in water door onderdompeling (volwassen doop) en van de viering van de
  maaltijd des Heren (avondmaal).
⦁ Wij geloven in de wederkomst van Christus als rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven.
⦁ Wij geloven in het volbrengen van de grote opdracht die Jezus ons in Marcus 16:15-18 heeft geopenbaard.

 

DOEL EN MISSIE

Wij willen mensen helpen om Jezus Christus te vinden. Wij willen elkaar opbouwen in het volgen van Jezus. Op deze manier willen we samen een gemeente zijn van trouwe volgelingen van Jezus, die leven onder Gods gezag en leven volgens Zijn normen.
Wij trachten dit te bereiken door:

⦁ het organiseren van bijeenkomsten en het geven van onderwijs
⦁ het bevorderen van evangelisatie, zending en geestelijke zorg
⦁ het werken onder de jeugd