Gezinsdienst

Gezinsdiensten
Elke zondagmorgen wordt er om 10.30 uur een gezinsdienst gehouden. De nadruk bij deze diensten ligt op geloofsopbouw. De eerste 30 minuten van de dienst worden gevuld met een zangdienst, waarbij we willen lofprijzen en aanbidden. Daarna volgt de prediking uit Gods Woord, gewoonlijk gevolgd door gebed voor hen die aangeven dit nodig te hebben. Voor Engels- of anderstalige aanwezigen is er gelegenheid om gebruik te maken van vertaling. Tevens is er een ringleiding voor slechthorenden aanwezig. Na de diensten, met uitzondering van de avondmaalsdiensten op de eerste zondag van de maand, is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken en elkaar (beter) te leren kennen.
Met een zekere regelmaat worden er speciale diensten gehouden. Soms wordt de dienst verzorgd door de jeugd. Het komt ook voor dat gasten of zendelingen de zondagsdienst geheel of gedeeltelijk verzorgen.

Avondmaalsdienst

Iedere eerste zondag van de maand vieren wij het avondmaal. Iedereen die recht staat tegenover God en zijn naasten, mag
in V.E.G. De Schutse deelnemen aan het avondmaal.
De deelnemers komen naar voren om een stukje brood te halen, waarbij ieder afzonderlijk een zegen meekrijgt. Vervolgens krijgt iedereen wijn.

Doopdienst

“Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hun alles wat Ik u bevolen heb.” (Matt. 28:28)
In navolging van de opdracht in Mattheüs 28:28 worden in V.E.G. De Schutse regelmatig doopdiensten gehouden. Iedereen die een bewuste keuze heeft gemaakt om Jezus Christus als Redder en Zaligmaker in zijn leven te aanvaarden, wordt uitgenodigd om zich te laten dopen..